Läggning av tegel och klinker

För att säkra en vacker och hållbar beläggning är det viktigt att förarbetet är korrekt utfört i förhållande till den belastning som området kommer att utsättas för.

Underlaget ska vara jämnt och stabilt - och ska samtidigt fungera som avrinning för regnvatten. Om underlaget inte leder bort vattnet kommer beläggningen ofta vara fuktig, vilket kan leda till ojämnheter i form av sättningar och håligheter.

Följande avsnitt innehåller tips och vägledningar för arbetet med markbeläggningar samt mycket annat kopplat till trädgårdstegel och marktegel.

 

tegelSOCKEL TILL VÄXTHUS

Ska du bygga eller montera ett växthus och ska du ha en sockel i tegel så har vi lite tips om val av tegel.

 

Underlag för trädgårdstegel och marktegel

Innan utgrävning ska området märkas ut med spett och snöre som anger den färdiga tegelbeläggningens yta. Beläggningens yta bör ligga lite över omgivande mark.
För att få stabila kanter bör underlaget vara ca. 25 cm bredare än den färdiga beläggningen.

Jorden tas bort med ett djup anpassat efter den totala tjockleken på bärlager, avjämningsskikt och beläggning - allt mull bör dock avlägsnas ner till fast botten. Bottnen komprimeras med vält eller plattvibrator med lätt fall från mitten och ut mot sidorna.

VÄXTHUS AV LÄTTARE STOMME 

Tegelsocklar till växthus varierar i utförande beroende på konstruktionen av själva växthuset. Är det en enklare variant av växthus med stomme av aluminium är det vanligaste att man murar sockeln som en halvstensmur.

Avjämningslager: 3-4 cm sand/stenmjöl
Bärlager: 15-20 cm single
Bottensäkringslager: Eventuellt 15 cm grov singel 

För infarter och vägar med medeltung trafik:
Använd marktegel.

 

 

 

Bärlager
Till bärlagret används icke lerhaltigt stabilt grus med grov kornstorlek eftersom lagret ska bära både beläggningen och fungera som avrinning.
Lagret ska ha enhetlig tjocklek och komprimeras från kanten och in mot mitten med vibrator så att det blir jämnt och 3-4 cm under beläggningsteglets undersida.

Avjämningsskikt
Avjämningsgrus/sand med kornstorlek på 1-8 mm fördelas jämnt i ett skikt på 3-5 cm och avjämnas med hjälp av en helt jämn avjämningsbräda.
Avjämningsbrädan styrs av avjämningsskenor i form av kraftiga rör eller brädor som läggs helt plant på båda sidor av området i slutlig höjd ÷ beläggningens tjocklek + ca 1 cm för komprimering.

 

VÄXTHUS AV Tyngre STOMME 

Är det ett mer exklusivt växthus med en tyngre stomme muras sockeln ofta som en 1-stens mur, alternativt halvstensmur i kombination med en sockel i Lecablock.

 

Avjämningslager: 3-4 cm sand/stenmjöl
Bärlager: 10-12 cm single

För terrasser och områden med lätt trafik såsom infartsområden till carportar:
Använd marktegel eller trädgårdstegel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiberduk
En fiberduk kan läggas mellan bärlager och avjämningsskikt eller under bärlagret för att stabilisera underlaget.
Fiberduken får INTE läggas mellan avjämningsskikt och beläggning, eftersom beläggningen då kommer att ligga löst.
Placering av fiberduken mellan avjämningsskikt och tegel kommer ändå inte att hindra ogräs från att växa mellan markteglet eftersom det oftast växer i sanden i fogarna.

Åtgång
Stabilt grus och avjämningsgrus/-sand sjunker 15-20 % vid komprimeringen. Tänk på att räkna med detta vid beställning.

 

Avjämningslager: 5-10 cm sand/stenmjöl
Bärlager: Inte nödvändigt, men 10 cm singel ger stabilitet och dränering 

Till trädgårdsgångar och -stigar:
Använd trädgårdstegel eller marktegel.

 

 

 

 

Läggning av trädgårdstegel och marktegel

Innan läggningen kontrolleras det komprimerade avjämningsskiktet en extra gång med avjämningsbrädan.

Läggning
Marktegel och trädgårdstegel läggs med 2-5 mm fog i valt läggningsmönster, med fall på ca 1 cm per meter.
Spänn upp ett snöre för att ha kontroll över teglets riktning. Hammare eller hejare får inte användas på marktegel och trädgårdstegel.
Till sist strös ett tunt lager torr strandsand eller finkornig kvartssand ut. Sanden sopas ner i fogarna och beläggningen vibreras med plattvibrator med gummimatta.
Därefter sopas återigen sand ner i fogarna och vibreras till dess att fogarna är helt fyllda och teglet har låsts fast.

Kanter
Beläggningens kanter säkras mot glidning med fasttrampad jord. Kanterna kan även säkras med marktegel eller trädgårdstegel som ställs på högkant. Det går även att placera ut en dold kant av tryckimpregnerade brädor som endast når upp till hälften av beläggningsteglet.

Lægning af havetegl

Här har gångens kant säkrats med trädgårdstegel på högkant och komprimerat avjämningsskikt under jordytan.