FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR FASAD

 

Inledande bestämmelser
Om inget annat stadgas nedan eller övrigt avtalats skriftligen mellan parterna så gäller ABM 07.

Färg- och måttvariationer
Tegel är ett grovkeramiskt naturmaterial och det förekommer naturliga färg- och måttvariationer i slutprodukten som kan skilja sig från bilder på hemsidan och i broschyrer samt på lämnade prover och provtavlor. Ringa färgskiftningar och måttavvikelser utgör inget fel på produkten. För toleranser av mått, se var produkts respektive produktblad.

Spill
Normalt spill för samtliga tegelprodukter är 5%.
Vid beställning av sågad sten så kallad pettringar och skaller, då är det upp till kunden att informera om vilken spillprocent som ska beräknas. Anges ingen spillprocent av kund då tar Randers Tegel inte hänsyn till något spill i offerten. Randers Tegel rekommenderar att kund beräknar med en spillprocent på minimum 10%.Avvikelser
Randers Tegels tegelsorter är tillverkade enligt gällande Europanorm och är avsedd för fasadmurning, normen innebär att följande måttavvikelser är acceptabla:

Längd + - 4 mm
Bredd + - 3 mm
Höjd + - 2 mm
Tolerans vid sågning är + - 3 mm.

Ovan exkluderar Ultimaformatet och är fördelat på 10 provstenar enligt Randers Tegels kvalitetskontroll.
Vid avvikelser ska Randers Tegel kontaktas omgående.


Priser
Priset i offerten är giltigt i 7 dagar efter offertdatum, om inget annat anges i offerten. 
Vid uppdaterad offert är det de, vid var tillfälle gällande priser, som offereras.
Priser är endast gällande vid odelad order.
Priser och villkor på godkänd order för fasadtegel och tegelbalk gäller för avrop och leverans till 2022-12-31, om inget annat är skriftligen överenskommet mellan parterna. Fortsätter projektet efter 2022-12-31, då gäller nytt pris på fasadtegel och tegelbalk.

De villkor som underleverantörer av kompletteringsprodukter, så som infästningsmaterial och murbruk, överför till oss, kommer vi vid behov, att överföra till våra kunder. Följaktligen, förändrar underleverantörer av kompletteringsprodukter sina villkor efter order/under projektets gång, då kommer vi, vid behov, att överföra dessa förändringar till våra kunder.
Alla konsoler levereras i 1 leverans, eventuella delleveranser får avtalas från gång till gång.
En order är först godkänd efter slutlig projektering för att säkerställa korrekta mängder, om inget annat uppges av köparen.
För specialtillverkade produkter såsom tegelbalkar, sågad sten, projektsten, glaserat fasadtegel och konsoler, debiteras ordererkänd produkt och mängd om tillverkningen påbörjats.
Om inget annat avtalats skriftligen skall köparen för varje påbörjad vecka varmed han överskrider avtalad tidpunkt för varans avlämnande utge en förseningsavgift med 2% av köpesumman eller av den del av köpesumman som belöper på avtalad och försenad delleverans. Förseningsavgiften skall utgå med minst 2000 SEK per påbörjad vecka. Köparen är dock inte skyldig att utge förseningsavgift för mer än tio påbörjade förseningsveckor.  
En avbeställningsavgift på 5% av orderns värde debiteras.
Innan slutlig murverksprojektering ska alla mängder i offerten tolkas som en uppskattning, då mängder kan ändras vid den slutliga projektering och då även totalpriset på projektet.
Genomförd murverksprojektering debiteras ej om allt ingående material (tegel, tegelbalk, murbruk, infästningar, armering, konsoler och glidskikt) köps av Randers Tegel.
Priser baseras på hela pallar, vid delning av pall debiteras en delningsavgift. 
Fraktpriser är baserade på hela lass.
Frakt och emballage för tegelbalkar, rostfria tillbehör, är inte inräknade i offerten, utan faktureras löpande beroende på avropsvolymer.
Priser för frakter, hyror och pallar ska tolkas som en uppskattning i offerten, eftersom leveransdagens pris och villkor gäller.
Inget ansvar tas för eventuella ökade kostnader i de fall då kunden önskar en alternativ konstruktionslösning, eller om ritningsunderlaget har förändrats, uppdateras, är otydliga eller felaktiga.


Glaserat Fasadtegel
I Randers Tegels leverans av tegel kan det ingå en viss mängd glaserat tegel. 
Det glaserade teglet tillverkas av Tegelbolaget i Östersund AB men faktureras er direkt av Randers Tegel AB. För nämnda glaserade tegel gäller följande:
 

Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk, inklusive, men inte begränsat till, avhjälpande av fel och ersättning för eventuell skada till följd av fel i det glaserade teglet, mot Randers Tegel på grund av fel i det glaserade teglet. För det fall Köparen har anspråk med anledning av fel i leveransen av glaserat tegel har Köparen att vända sig till Tegelbolaget i Östersund AB. Tegelbolaget i Östersund AB svarar för det glaserade teglet i enlighet med dokument, Garanti Tegelbolaget.

Murverksprojektering

Kompletta anvisningar för murverksarbetet ingår vid köp av allt ingående material för fullständigt murverk (tegel, tegelbalk, murbruk, infästningar, armering, konsoler och glidskikt).
Randers Tegel friskriver sig ansvaret för utförd murverksprojektering om kund byter ut rekommenderat och offererat ingående material.
Vid fel i murverksprojekteringen, som beror på försumlighet från Randers Tegel, svarar Randers Tegel enligt ansvarsbestämmelserna i ABK 09. Ersättningen utgår dock med högst 5 prisbasbelopp på materialet.   
Murverksanvisningen tas fram med gällande A- & K-handlingar som underlag i enlighet med ABK09.
För att Randers Tegel ska kunna utföra en murverksprojektering ska kunden tillhandahålla:

- Korrekta underlag, så kallade stämplade underlag.
- Fasadritning över alla fasader med tegelsorter markerade, ritning på snitt som visar betongbjälklag och överkant i fönster/tegelskift.
- Planritning som visar var de olika väggtyperna finns.
- Konstruktörens anvisningar för att kunna bestämma vindlaster.
- Fasadbeskrivning som anger förband, format och vilket tegel som ska användas.
- Vägguppbyggnadsritning.

Murverksprojekteringen skickas till kund för granskning, så kallad granskningshandling, för ett godkännande. Specialtillverkade produkter tillverkas först efter det att Randers Tegel fått ett skriftligt godkännande av granskningshandlingen samt order från kunden.

Antaganden i murverksprojekteringen
All murverksprojektering förutsätter att sockel, balkonger och andra bärande konstruktioner är dimensionerade för att klara av lasterna från tegelfasaden. Samt att bjälklag och byggnadens stomme är dimensionerade för att klara av de laster som uppkommer i de fall då murverket hängs upp i konsoler, som infästes i byggnadens stomme.
I de fall då lägre byggnader ansluter till en högre del av byggnaden med fasadtegel, förutsättes det att det finns upplag på den lägre byggnaden.
Konsolerna dimensioneras utifrån tillhandahållna ritningar och förutsätter att bjälklagskanterna är jämna.
Det förutsättes även att det finns upplag för allt tegel på ritningarna, om det inte finns upplag så måste detta tydligt framgå på den ritning som det berör.


Inkluderat i murverksprojekteringen

- Beräkning av valvverkan enligt gällande regelverk.
- Dimensionering av murstensskift (tegelbalk) vid ej utvecklad valvverkan. Dimensioneringen utförs genom tvärkrafts- och momentberäkning i bruks- och brottsstadie enligt EK1996 (Eurocode) och/eller BKR.
- Kontroll av tegelpelarnas förmåga att ta laster som påförs av det övriga murverket.
- Dimensionering av eventuella konsoler och vinkelupplag.
- 64 tegelstenar per kvadratmeter och 67mm skiftesgång vid danskt normalformat.
- Dimensionering av kramlor.
- Måttsättning tegelbalkar är gjord enligt tegelmodulmått 240mm (228mm tegel + 12mm fog).


Exkluderat i murverksprojekteringen

- Måttutsättning av konsoler på ritning.
- Framtagande av olika typer av detaljsnitt som saknas i erhållna bygghandlingar.
- Beräkning av olika typer av infästningar i tegel.
- Skiftgångsberäkning.
- Dimensionering av skorstenar.
- Dimensionering av fristående murar.
- Dimensionering av bjälklag som behöver ta laster från konsoler. (Randers Tegel hjälper gärna till att redovisa vilka laster som kommer att påföras bjälklaget).
- Dimensionering av bakomvarande vägg som ska klara av att ta laster från kramlorna. (Randers Tegel hjälper gärna till att redovisa vilka laster som kommer att påföras bakomvarande vägg).
- Dimensionering av grund/sockel. (Randers Tegel hjälper gärna till att redovisa vilka laster som kommer att påföras grund/sockel).Transport
Om inget annat avtalats skriftligen mellan parterna så ska alla leveranser ske enligt den senaste versionen av Incoterms. Leveranser sker levererat köparen exklusive lossning, om inget annat anges i offerten. Köparen ansvarar för att väg och lossningsplats är hårdgjorda ytor i enlighet med BK1. I leveransen ingår en väntetid på 1 timme för lossning, övrig tid debiteras beroende på fordonstyp.

Retur av pallar
Kund krediteras för oskadade och returnerade pallar. Pallar som returneras ska vara sorterade, buntade, oskadade och vara ställda på tegelstorpall efter Randers Tegels anvisningar vid returleverans. Vid förfrågan kan Randers Tegel ombesörja returfrakt, leveransdagens pris och villkor gäller.

Retur av bruk
Om sista TB10 (per kulör) vid retur innehåller bruk, tillkommer en miljö- och deponiavgift.

Hyresmaskiner från bruksleverantörer
Tillämpliga villkor från bruksleverantören gäller även för Randers Tegels kund.

Återtag av produkter
Specialtillverkade produkter (tex. tegelbalkar, sågad sten, projektsten, glaserat fasadtegel och konsoler) och icke egentillverkade produkter återtas ej. Övriga egentillverkade produkter återtas om de skickas tillbaka till den tillverkande fabriken, samt om de är oskadade och lastade på obrutna pallar från fabrik. I dessa fall krediteras kund fakturapris minus 35%.
  
Force Majeure
Randers Tegel har rätt till en förlängning av leveranstider vid händelse av funktions- och driftsstörningar som kan bero på brist på gas, strejker, krig, naturkatastrofer, epidemier, pandemier och andra händelser som Randers Tegel inte själv kan påverka.