FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR TAK

 

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Om inget annat stadgas nedan eller övrigt avtalats skriftligen mellan parterna så gäller ABM 07.

FÄRG- OCH MÅTTVARIATIONER

Tegel är ett grovkeramiskt naturmaterial och det förekommer naturliga färg- och måttvariationer i slutprodukten som kan skilja sig från bilder på hemsidan och i broschyrer samt på lämnade prover och provtavlor. Ringa färgskiftningar och måttavvikelser utgör inget fel på produkten. För toleranser av mått, se var produkts respektive produktblad.

SPILL

Normalt spill för samtliga tegelprodukter är 3%. Anges ingen spillprocent av kund då tar Randers Tegel hänsyn till 3% spill i offerten.

AVVIKELSER

Randers Tegels tegelsorter är tillverkade enligt gällande Europanorm.  
Vid avvikelser ska Randers Tegel kontaktas omgående.


PRISER

Priset i offerten är giltigt i 30 dagar efter offertdatum, om inget annat anges i offerten. 
Vid uppdaterad offert är det de, vid var tillfälle gällande priser, som offereras.
Priser är endast gällande vid odelad order.
Priser och villkor på godkänd order för tegel och tegelbalk gäller för avrop och leverans i 12 månader, övriga produkter enl. separat överenskommelse.
En order är först godkänd efter slutlig projektering för att säkerställa korrekta mängder, om inget annat uppges av köparen.
Om inget annat avtalats skriftligen skall köparen för varje påbörjad vecka varmed han överskrider avtalad tidpunkt för varans avlämnande utge en förseningsavgift med 2% av köpesumman eller av den del av köpesumman som belöper på avtalad och försenad delleverans. Förseningsavgiften skall utgå med minst 2000 SEK per påbörjad vecka. Köparen är dock inte skyldig att utge förseningsavgift för mer än tio påbörjade förseningsveckor.  
Priser baseras på hela pallar, vid delning av pall debiteras en delningsavgift. 
Priser för frakter tolkas som en uppskattning i offerten, eftersom leveransdagens pris och villkor gäller.
Inget ansvar tas för eventuella ökade kostnader i de fall då kunden önskar en alternativ konstruktionslösning, eller om ritningsunderlaget har förändrats, uppdateras, är otydliga eller felaktiga.


TRANSPORT

Om inget annat avtalats skriftligen mellan parterna så ska alla leveranser ske enligt den senaste versionen av Incoterms. Leveranser sker levererat köparen exklusive lossning, om inget annat anges i offerten. Köparen ansvarar för att väg och lossningsplats är hårdgjorda ytor i enlighet med BK1. I leveransen ingår en väntetid på 1 timme för lossning, övrig tid debiteras beroende på fordonstyp.

RETUR AV PALLAR

Kund krediteras för oskadade och returnerade pallar. Pallar som returneras ska vara sorterade, buntade, oskadade och vara ställda på tegelstorpall efter Randers Tegels anvisningar vid returleverans. Vid förfrågan kan Randers Tegel ombesörja returfrakt, leveransdagens pris och villkor gäller.

ÅTERTAG AV PRODUKTER

Produkter återtas om de skickas tillbaka till den tillverkande fabriken, samt om de är oskadade och lastade på obrutna pallar från fabrik. I dessa fall krediteras kund fakturapris minus 35%.
  
FORCE MAJEURE 

Randers Tegel har rätt till en förlängning av leveranstider vid händelse av funktions- och driftsstörningar som kan bero på strejker, krig, naturkatastrofer, epidemier, pandemier och andra händelser som Randers Tegel inte själv kan påverka.