Försäljnings- och leveransvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR

ABM 07 tillämpas med tillägg och ändringar enligt nedan.

 

OFFERTENS GILTIGHETSTID

Offerten är giltig i 30 dagar om ej annat anges i offerten. Observera att vid uppdatering av offert efter offertens giltighet, justeras priser enligt vid var tid gällande prislista/projektprislista, om inte annat särskilt är överenskommet.

 

LEVERANS

Leveranser sker levererat köparen exklusive lossning, om ej annat avtalats. Om frakt ingår i leveransen så ansvarar köparen för att väg och lossningsplats är hårdgjorda ytor som tål 50 tons fordon. I frakten ingår lossnings- och väntetid om max 1 timma. Överskjutande tid debiteras med 750 – 1 500 kr /timme beroende av fordon.

 

PRISER

För levererade produkter gäller, om inte annat avtalats, Randers Tegels prislista som är gällande vid leveransdagen. 
För specialtillverkade produkter såsom tegelbalkar, sågad sten, projektsten, glaserat fasadtegel och konsoler, debiteras ordererkänd produkt och mängd. Undantag kan göras, enligt överenskommelse, om tillverkning ej hunnit påbörjas. För övriga produkter förbehåller Randers Tegel sig rätten att debitera en avbeställningsavgift om 5% av den aktuella orderns värde. Dessa 5% täcker delvis kostnad för orderhantering och registrering.

Priser baseras på hela pallar (storpall för fasadtegel och marktegel, EUR-pall för taktegel). Vid delning av pall debiteras en delningsavgift.

 

PALLAR

Pallar debiteras enligt prislista.

 

RETUR AV PALLAR

Randers Tegel krediterar kunden för oskadade och returnerade pallar, storpall fasadtegel, småpall fasadtegel, balkpallar, DS märkta EUR pallar.
Pallar som returneras ska vara sorterade, buntade, oskadade och vara ställda på storpall eller EUR pall vid returleverans. Randers Tegel kan om så önskas, ombesörja returfrakt. Fraktkostnad, enligt gällande dagspris för frakt, debiteras kunden. Returpallar avhämtas inom 2-3 arbetsveckor efter beställning.

 

RETUR AV BRUK

Om sista TB10 (per kulör) vid retur innehåller bruk, tillkommer en miljö- och deponiavgift.

 

HYRESMASKINER FRÅN BRUKSLEVERANTÖRER

Se respektive bruksleverantörs leveransbestämmelser.

 

ÅTERTAG AV PRODUKTER

För eventuella returer av egentillverkade och oskadade produkter i obrutna pallar, krediteras fakturapriser minus 35% samt minus eventuell returfrakt till tillverkande fabrik. Specialtillverkade produkter såsom tegelbalkar, sågad sten, projektsten, glaserat fasadtegel samt övriga icke egentillverkade produkter återtas ej.

 

BEGRÄNSNINGAR I RANDERS TEGELS ANSVAR

Tegel är ett naturmaterial och det förekommer naturliga färg- och måttvariationer i slutprodukten som kan skilja sig från bilder på hemsida och i broschyrer samt på lämnade prover och provtavlor. Ringa färgskiftningar och måttavvikelser utgör inget fel på produkten. För att minimera upplevelsen av färgskiftningar rekommenderas att alltid blanda teglet från olika pallar vid murning och läggning.
För toleranser av mått, se var produkts respektive produktblad (www.randerstegel.se). Normalt spill för samtliga tegelprodukter är upp till 5%. Vid beställning av sågad sten så kallade pettringar och skaller, skall man räkna med ett spill vid på 5-15 %.
För taktegel gäller specifikt:
Ofalsat och falsat taktegel skall läggas upp på undertak. Vid falsat taktegel läggs nockpannor alltid utan murbruk, för övrigt i enlighet med Randers Tegels läggningsanvisning.  
Under transporten kan det hända att någon takpanna överför lite av bränningshuden/ytbehandlingen till den bakomliggande pannan. Detta kan se ut som en mindre fläck, men är helt utan betydelse för takpannans kvalitet och är vid ringa förekomst inte reklamationsberättigad. Trots varsamhet vid transport, lastning och lossning så kan det uppstå mindre skador på levererat material. Vi råder kunden att beställa 5% extra material utöver nettovolymen. Vid förflyttning på tegeltak bör takstegen läggas ut eller takstege monteras. Krackeleringar kan förekomma på alla glaserade och engoberade produkter.

 

force majeure

Randers Tegel har rätt till en förlängning av leveranstider vid händelse av funktions- och driftsstörningar som kan bero på strejker, krig, naturkatastrofer, epidemier, pandemier och andra händelser som Randers Tegel inte själv kan påverka.

 

KÖPARENS ANSVAR

Köparen ansvarar för att läsa den information och följa de anvisningar som Randers Tegel tillhandahåller.
Datablad och byggvarudeklaration sänds till kunden efter begäran. Frostgaranti lämnas på de flesta tegelsorter: Garantiintyg ställs till beställaren på dennes begäran, efter det att projektet är klart och slutlevererat.

Läggningsanvisningar för taktegel och marktegel, se www.randerstegel.se

 

MURVERKSPROJEKTERING

För Randers Tegels murverksprojektering gäller Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag ABK 09 med de tillägg och ändringar enligt nedan.

I det fall Randers Tegel kommit överens med kund om att utföra en murverksprojektering i samband med leverans av allt tegel och samtliga tillhörande produkter (balkar, murbruk, infästningar och konsoler) gäller att följande ska tillhandahållas:

 • För att Randers Tegel ska kunna utföra murverksprojektering ska kunden tillhandahålla underlag, så kallade stämplade bygghandlingar.
 • Fasadritning över alla fasader med tegelsorter markerade, ritning på snitt som visar betongbjälklag och överkant i fönster/tegelskift.
 • Planritning som visar var de olika väggtyperna finns.
 • Konstruktörens anvisningar för att kunna bestämma vindlaster.
 • Fasadbeskrivning som anger förband, format och vilket tegel som ska användas.
 • Vägguppbyggnadsritning.

Murverksprojekteringen skickas till kund för granskning, så kallad granskningshandling, för ett godkännande. Specialtillverkade produkter tillverkas först efter det att Randers Tegel fått ett skriftligt godkännande av granskningshandlingen samt order från kunden.

 

DETTA INGÅR I RANDERS TEGELS MURVERKSPROJEKTERING

 • Beräkning av valvverkan enligt gällande regelverk.
 • Dimensionering av murstensskift (tegelbalk) vid ej utvecklad valvverkan. Dimensioneringen utförs genom tvärkrafts- och momentberäkning i bruks- och brottsstadie enligt EK1996 (Eurocode) och/eller BKR.
 • Kontroll av tegelpelarnas förmåga att ta laster som påförs av det övriga murverket.
 • Dimensionering av eventuella konsoler och vinkelupplag.
 • Mängdberäkning, som skall ses som vägledande. Erfarenheten visar att avvikelser kan förekomma och kunden måste därför själv kontrollera och ansvara för mängdernas riktighet. Vi räknar med 64 stycken tegelsten per kvadratmeter och 67mm skiftesgång vid danskt normalformat.
 • Måttsättning tegelbalkar är gjord enligt tegelmodulmått 240mm (228mm tegel + 12mm fog).
 • Dimensionering av kramlor.
 • Konsoler och kramlor är i syrafast A4 övriga rostfria produkter är i A2.

 

DETTA INGÅR INTE I RANDERS ÅTAGANDE OCH ANSVAR

 • Måttutsättning av konsoler på ritning.
 • Framtagande av olika typer av detaljsnitt som saknas i erhållna bygghandlingar.
 • Beräkning av olika typer av infästningar i tegel.
 • Skiftgångsberäkning.
 • Dimensionering av skorstenar.
 • Dimensionering av fristående murar.
 • Dimensionering av bjälklag som behöver ta laster från konsoler. (Randers Tegel hjälper gärna till att redovisa vilka laster som kommer att påföras bjälklaget).
 • Dimensionering av bakomvarande vägg som ska klara av att ta laster från kramlorna. (Randers Tegel hjälper gärna till att redovisa vilka laster som kommer att påföras bakomvarande vägg).
 • Dimensionering av grund/sockel. (Randers Tegel hjälper gärna till att redovisa vilka laster som kommer att påföras grund/sockel).

 

PÅ RANDERS TEGELS MURVERKSPROJEKTERING ANGES

På fasadritning redovisas:

Balklittrering
RT-rännor
Armering
Rörelsefogar
Konsoler/upplagsvinklar

I allmänna anvisningar anges:Anvisningar om rörelsefogar.

Anvisningar om glidskikt.
Anvisningar om kramling.
Anvisningar om armering.
Anvisningar om murbruk.
Anvisningar om balkar och stämpning. 
Anvisningar om konsoler
Anvisningar om ventilationsgaller

 

KONSULTTJÄNSTER SOM EJ INGÅR I MURVERKSPROJEKTERING

Konsulttjänster som ej ingår i Murverksprojekteringen kan utföras av Randers Tegel efter särskild skriftlig överenskommelse. Arbetet debiteras med 900:-/påbörjad timme exkl. moms.

 

ANSVARSBEGRÄNSNING

Vid konstaterat fel i Murverksprojekteringen, som beror på försumlighet från Randers Tegels sida, svarar Randers Tegel enligt de ansvarsbestämmelser som följer av Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag, ABK 09 dock att den sammanlagda ersättningsskyldigheten är maximerad till fem (5) prisbasbelopp. 

Observera att mängder i offert alltid ska ses som en uppskattning. Randers Tegel reserverar sig för att mängder kan ändras vid slutlig projektering. Order skrivs och baseras på slutlig projektering. Observera också att Randers Tegel inte tar ansvar för eventuella ökade kostnader som kan tillkomma och som orsakas av att ritningsunderlag förändras eller uppdateras. Likaså gäller i det fall kunden önskar en alternativ konstruktionslösning.

Observera att Randers Tegel förutsätter att det finns upplag för allt tegel om inte annat mycket klar och tydligt anges på ritning av arkitekt eller konstruktör. Eventuella tillkommande kostnader på grund av otydliga handlingar, tar Randers Tegel inte ansvar för.

Efter det att murverksprojekteringen är gjord på befintliga handlingar och det skulle visa sig att Randers Tegel inte har levererat allt ingående material såsom tegel, tegelbalk, murbruk, infästningar, armering, konsoler och glidskikt så förbehåller sig Randers Tegel rätten att fakturera kund för utförd murverksprojektering för ifrågavarande projekt. Randers Tegel friskriver sig också ansvaret för utförd murverksprojektering om kund byter ut rekommenderat och offererat ingående material, såsom murbruk, infästningar, armering, konsoler och glidskikt, med icke likvärdiga produkter.

Skapa unika uterum med beläggning med marktegel

Beläggning med marktegel är det naturliga, stilrena och hållbara valet för utomhusbeläggning. Se TRUE COLOR – ny serie med marktegel för stilfulla lölsningar.

Læs mere